framed eyeglasses on top open book

Prawo do odstąpienia od umowy – czy każdy może z niego skorzystać?

Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa staje się każda osoba, która do celów prywatnych nabywa określone towaru bądź usługi. Prawa konsumenckie zostały ściśle opisane.

Wśród podstawowych praw, jakie posiada każdy konsument można wymienić chociażby prawo do pozytywnego załatwienia uzasadnionych reklamacji, prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia czy prawo do rzetelnej informacji.

W celu ochrony wyżej wymienionych praw do życia zostały powołane konkretne organy administracji państwowej. Tematyką tą zajmują się także liczne stowarzyszenia konsumenckie.


Zapoznaj się z: szkolenia reklamacje


Kto stoi na straży przestrzegania praw konsumentów w naszym kraju?

Do ochrony praw konsumentów na terenie Polski został powołany organ administracji centralnej jakim jest urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Co ważne, organ ten rozpatruje jedynie sprawy zbiorowe, czyli takie, w których poszkodowana została większa grupa osób.. Jeżeli ktoś chciały zgłosić indywidualną skargę co do naruszenia jego praw konsumenckich, to właściwym organem będzie Powiatowy rzecznik konsumentów.

W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi bezpłatna informacja w kwestiach związanych z ochroną praw konsumenta.

Kiedy jest prawo do odstąpienia od umowy?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją sytuacje, w których konsument może odstąpić od zawartej wcześniej umowy i to bez konieczności podawania żadnego uzasadnienia. Każdy konsument ma prawo do takiego zachowania w przypadku, gdy umowa została zawarta za pośrednictwem internetu albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać o ściśle określonych ramach czasowych. Każdy konsument na odstąpienie od takiej umowy ma czternaście dni od momentu jej zawarcia. Jeżeli minie ten czas, to od zawartej umowy już nie można odstąpić.

Każdy, kto by chciał podnieść swoje kompetencje zawodowe z zakresu praw przysługujących konsumentom powinien wziąć udział w prawa konsumenta szkolenie. Cykl zajęć da konkretną wiedzę, a także znacznie poszerzy perspektywy zawodowe, zwłaszcza dla urzędników zatrudnionych w organach stojących na straży ochrony konsumenckich praw.

Dodaj komentarz